Splošni pogojiSPLOŠNA DOLOČILA IN POGOJI

 

1.     Najemnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki na podlagi najemne pogodbe prevzame v uporabo vozilo.

2.     Podjetje je družba za izposojo vozil GO-DOTI d.o.o., Dunajska cesta 78, 1000 Ljubljana, vključno s posameznimi poslovalnicami.

3.     Izposojeno vozilo smejo upravljati:

a.     Osebe z dopolnjenimi 21 leti starosti in vsaj 2 leti vozniškega dovoljenja;

b.    Najemnik ali pooblaščeni voznik s strani najemnika.

4.     Najetega vozila se ne sme uporabljati:

a.     Za opravljanje nelegalnih dejavnosti;

b.    S strani oseb, ki ob sklenitvi najema posredujejo napačne podatke;

c.     Za tekmovanje, hitrostno preizkušnjo ali dirko;

d.    Za poligon ali vleko kateregakoli drugega vozila ali predmeta, razen z izrecnim dovoljenjem podjetja;

e.     S strani oseb, ki so pod vplivom alkohola, pomirjeval, narkotikov, uspaval ali drugih snovi, ki vplivajo na voznikovo sposobnost vožnje;

f.     Kadar vozilo ni v voznem stanju, je preobteženo ali je v njem večje število potnikov od dovoljenega;

g.    Izven cest I. do III. reda;

h.     Izven držav schengenskega območja in v Grčiji, razen z izrecnim dovoljenjem podjetja.

5.     Omejitve iz točk 3 in 4 se seštevajo in vsaka od njih velja za vsakokratno in posamično uporabo,  vožnjo in obratovanje najetega vozila.  Podjetje odklanja vsako odgovornost za kakršnokoli izgubo ali poškodbo, ki nastane zaradi nespoštovanja zgornjih omejitev.

6.     Vozilo je v vsakem trenutku neodtujljiva last podjetja. Najemnik je dolžan vrniti vozilo v stanju, kot ga je prejel, vključno z vso navedeno opremo, upoštevajoč normalno obrabo. Vračilo vozila najemnik izvede do izteka časa najema v poslovalnico podjetja v okviru rednega obratovalnega časa.

7.     V primeru najemnikove odpovedi rezervacije najema vozila manj kot 2 polna delovna dneva pred predvidenim začetkom najema je najemnik dolžen plačati 50% cene najema oz. najmanj 50,- €.

8.     Ko najemnik in podjetje dogovorita obseg najema vnaprej (trajanje, količina prevoženih kilometrov, ipd.) najemnik v primeru predčasnega vračila oz. manjšega števila prevoženih kilometrov ni upravičen do nikakršnega zmanjšanja dogovorjenega oz. izvedenega plačila.

9.     Najemnik, ki želi podaljšati najem, mora o tem podjetje obvestiti vsaj 24 ur pred zaključkom najema in v delovnem času podjetja. Če čas najema poteče brez predhodnega soglasja podjetja o podaljšanju najema se šteje, da si je najemnik vozilo protipravno prisvojil in ga podjetje prijavi policiji oz. tožilstvu, ter ima podjetje pravico obračunati dvojno ceno najema za ves čas trajanja najema.

10.   V kolikor ni dogovorjeno plačilo po predračunu oz. ob prevzemu vozila ali v primeru dodatnih storitev bo najemnik račun poravnal v roku 8 dni od datuma opravljene storitve, sicer ima podjetje pravico zaračunati zakonske zamudne obresti. Za cene najema se uporablja vsakokrat veljaven cenik, razen če je izrecno in pisno dogovorjeno drugače.

11.   Gorivo ni vključeno v ceno najema. Najemnik mora vrniti toliko goriva, kot ga je prejel, sicer mu podjetje zaračuna razliko in 10,- € za storitev polnjenja goriva.

12.   Najemnik se zavezuje, da bo vozilo uporabljal kot dober gospodar in redno preverjal olje v motorju, nivo hladilne tekočine ter stanje pnevmatik. V primeru daljšega najema mora najemnik vozilo vsakih 6 mesecev oz. vsakih 10.000 prevoženih kilometrov vozilo dostaviti podjetju za izvedbo rednega vzdrževanja. Najemnik je dolžan poravnati vso škodo, ki nastane na vozilu bodisi namerno bodisi iz malomarnosti.

13.   V času trajanja najema odgovarja najemnik za vse prekrške in kazniva dejanja, povezana z vozilom.

14.   V primeru okvare vozila je najemnik o tem dolžen nemudoma obvestiti podjetje, sicer odgovarja za vso škodo, ki zaradi tega nastane. Vkolikor najemnik samovoljno odpravlja okvaro ni upravičen do povračila stroškov in odgovarja za način in posledice posega.

15.   Zavarovanje iz odgovornosti. Podjetje nudi kritje iz odgovornosti najemniku in vsem osebam, ki pravnomočno uporabljajo vozilo v okviru določb, pogojev in omejitev iz te pogodbe in splošnih pogojev. Kritje zagotavlja polica avtomobilskega zavarovanja odgovornosti, katere določbe, pogoji in izjeme so del vsakokratne pogodbe o najemu vozila. Kopija zavarovalne police je shranjena v vozilu, vpogled v original pa je možen na zahtevo najemnika.

16.   Najemnik z odkupom odbitne franšize 2% od vrednosti novega vozila krije škodo na vozilu, ki ni krita iz naslova avtomobilske odgovornosti in pod pogojem, da najemnik ni na noben način kršil določil pogodbe in splošnih pogojev, sicer odgovarja za škodo v celoti. Najemnik v celoti odgovarja za poškodbe pnevmatik, oljnega korita motorja ter morebitnih posledic. Če najemnik samovoljno odpravlja škodo ni upravičen do povračila stroškov in odgovarja za način in posledice posega.

17.   Ob sklenitvi najemne pogodbe vplačana varščina se pobota z odkupom odbitne franšize v primeru škode na vozilu in vsako sicer nekrito škodo.

18.   V primeru prometne nesreče mora najemnik o dogodku takoj obvestiti policijo in podjetje ter zahtevati uradni zapisnik. Najemnik se obvezuje sodelovati s podjetjem in uradnimi službami pri preiskavi zadevne nesreče, sicer odgovarja za vso nastalo škodo.

19.   Podjetje ne odgovarja za izgubo, poškodovanje oz. uničenje kakršnekoli lastnine tako za čas trajanja najema kot za čas po zaključku najema vozila, ne glede na to, ali se je lastnina nahajala v najetem vozilu, drugem vozilu podjetja ali v poslovnih prostorih podjetja. Najemnik se s podpisom najemne pogodbe izrecno odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz omenjenega naslova.

20.   Podjetje lahko v svojih vozilih uporablja elektronske naprave za sledenje vozila in shranjuje osebne podatke pridobljene v okviru najemne pogodbe, s čimer se najemnik izrecno strinja s sklenitvijo najemne pogodbe. Vse tako pridobljene podatke podjetje uporablja izključno za potrebe izvajanja najemne pogodbe.

21.   Spremembe najemne pogodbe so možne le s pisnim soglasjem podjetja.

22.   Za morebitne spore je pristojno Okrajno sodišče v Novi Gorici.